1
1
Απεικόνιση της δομής ενός οργανισμού για καλύτερη οργάνωση της εξεταστικής διαδικασίας.
1
Δημιουργία καθηγητών υπεύθυνων για το υλικό εξέτασης και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.
1
Οργάνωση των εκπαιδευομένων σε ομάδες εξέτασης.
1
Πληθώρα τύπων ασκήσεων και εξέτασης.
1
Απεριόριστος αριθμός εξετάσεων.
1
Δημιουργία τελικών εξετάσεων – τεστ για καλύτερη αξιολόγηση της γνώσης που αποκτήθηκε.
1
Προβολή της προόδου του εκπαιδευόμενου και αναλυτικές πληροφορίες για την γενική πορεία του.
1
Στατιστικά στοιχεία παραμονής του εκπαιδευόμενου.
1
Επικοινωνία μεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου.
1
Προβολή εκδηλώσεων σε μορφή ημερολογίου για καλύτερη ενημέρωση του εκπαιδευόμενου.